close

ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อการจัด การทรัพย์สินส่วนบุคคล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพย์ สินส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลัก การร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ… ซึ่งเป็นการบริการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยการที่บุคคลผู้ก่อตั้งทรัสต์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ บุคคลได้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิ ใดๆ ในทรัพย์สินของตนให้แก่ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสต์ และให้ผลประโยชน์ จากการบริหารจัดการทรัพย์สินตกแก่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อตั้งทรัสต์

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้กำหนดบทนิ ยามให้ “ทรัสต์” หมายความว่านิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ “การบริหารจัด การทรัพย์สินส่วนบุคคล” หมาย ความว่าการบริหารจัดการทรัพย์ สินของผู้ก่อตั้งทรัสต์เพื่อประ โยชน์ของผู้รับประโยชน์ โดยให้รวมถึงการจัดการทรัพย์สินในกอง ทรัสต์ภายหลังผู้ก่อตั้งถึงแก่ความตาย ซึ่งกฎหมายนี้จะ ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สิน ส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพ และการกำหนดให้มีทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินนี้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาในการจัดการกองทรัสต์ ได้ไม่เกิน 100 ปี รวมทั้งกำหนดขอบเขตการใช้ทรัสต์ โดยให้การก่อตั้งทรัสต์ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล และต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนจากประชาชนและการจัดการทรัสต์ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา