close

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. … โดยจะมีการจัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการดิจิทัล ทำหน้าที่แทนภาคเอกชนในการประสานกับภาครัฐ เช่น นโยบาย การดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา และให้คำแนะนำกับภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลด้วย  โดยสภาดิจิทัลฯ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ

1.ขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใหร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล

2.สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

3.ทำงานร่วมกับรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสู่สังคมดิจิทัล

4.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยดิจิทัล
สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม คือทำให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลในไทย มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น และได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ให้ปรับเปลี่ยนไปใช้ดิจิทัลเป็นฐานในการผลิตและบริการได้มากขึ้น ส่วนภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของประเทศ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา