close

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาการเวนคืน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จำนวน  2 ฉบับ ดังนี้

  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกะขะ ตำบลหนองหงส์ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง และตำบลมาบไผ่ ตำบลบ้านบึง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. …. เพื่อขยายทางหลวงชนบท ขบ. 3023 เป็นทางเลี่ยงเมือง ลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 และเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ลักษณะโครงการ ขยายผิวถนนขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร เขตทางกว้าง 28 เมตร ทางเท้ากว้าง 2.90 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ถูกเวนคืน 449 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 128 หลัง ใช้งบประมาณ 789,586,339.33 บาท แบ่งเป็น การเวนคืน 91,286,796.00 บาท และก่อสร้าง 698,299,543.33 บาท ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วปรากฏว่า ร้อยละ 94.1 เห็นด้วย เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการพัฒนา แม้อาจมีผลกระทบบ้าง
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลนาทราย ตำบลราชควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม และตำบลรามราช ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พ.ศ. …. เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 และสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท นพ. 3008 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เพื่อเชื่อมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดและในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสอดรับกับสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) ลักษณะโครงการแบ่งเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ระยะทาง 16.531 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางแบบยกสูงกว้าง 4.00 เมตร ปลูกหญ้า มีไฟฟ้าส่องสว่าง และช่องทางจักรยานกว้างข้างละ 2.00 เมตร ช่วง กม. 0+000.00 – 11+130.00

ตอนที่ 2 สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท นพ. 3008 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ระยะทาง 6.571 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนขนาด 2 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยกสูงกว้าง 4.00 เมตร ปลูกหญ้า มีไฟฟ้าส่องสว่าง และช่องทางจักรยานแยกจากช่องทางการจราจรกว้าง 2.00 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

รวมระยะทางทั้งหมด 23.102 กิโลเมตร มีพื้นที่ถูกเวนคืน 493 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา มีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 8 หลัง ใช้งบประมาณ 2,459,914,813 บาท แบ่งเป็น การเวนคืน 612,988,440 บาท และก่อสร้าง 1,846,926,373 บาท ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียแล้วปรากฏว่า ประชาชนให้การยอมรับและเห็นด้วยกับโครงการ ไม่มีผู้คัดค้าน

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา