close

ครม.อนุมัติร่างกม.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท-ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขึ้น ลดปริมาณคดีเข้าสู่ชั้นศาล

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามที่กระทรวงยุติธรรมนำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณคดีที่จะนำเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรม ทั้งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงยุติธรรม
สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้  คือ การตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีมืออาชีพเข้ามาดำเนินการ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยมีการกำหนดขอบเขต เช่น คดีแพ่งต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ หรือคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนคดีอาญานั้นต้องเป็นความผิดอันยอมความได้ เป็นความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ปรับแก้ไข เพื่อให้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา