close

ครม. อนุมัติมาตรการภาษีหนุนพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คระรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีสนับสนุนนายจ้างที่จ่ายแก่ลูกจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายจริง คาดรัฐเสียรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา