close

ครม.อนุมัติงบผูกพัน 162 ล้านเช่าเครื่องติดตามตัวผู้กระทำผิด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติการของบผูกพันงบประมาณ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตามตัวผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ (ปีงบประมาณ 2562-2563) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยกรมคุมประพฤติ จะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อเช่าเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) จำนวน 4,000 เครื่อง กรอบวงเงินรวม 162 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน จากเดิมขออนุมัติจัดซื้อจำนวน 3,000 เครื่อง

ซึ่งเรื่องนี้กรมคุมประพฤติได้ชี้แจงว่าการขอผูกพันงบประมาณโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์โดยขอเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการ จากการซื้อ เป็นการเช่า จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าต่อราชการ จากเดิมที่ผ่านมาได้มีการเช่าเครื่องมือ EM เป็นปีต่อปี ที่ทำให้เกิดข้อขัดข้องด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการ แต่การเช่าแบบผูกพันจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง อีกทั้งกรมคุมประพฤติจะมีอุปกรณ์ใช้งานอย่างต่อเนื่องมีสภาพใหม่อยู่เสมอ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดภาระความรับผิดชอบในคุรุภัณฑ์ของราชการ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา