close

ครม.อนุมัติงบซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย 2,283 ลบ.-ลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้าน ซ่อมรถ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติงบกลาง 2,283 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 24 จังหวัด โดยงบ 2,283 ล้านบาท แบ่งเป็น งบของกรมทางหลวง 1,324 ล้านบาท และ กรมทางหลวงชนบท 908 ล้านบาท โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ที่จะนำไป ใช้ เช่น สร้างสะพาน บูรณะสะพาน ซ่อมแซมผิวถนน ไหล่ทาง ฟื้นฟูประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ

นอกจากนี้ครม. ยังให้ความเห็นชอบมาตรการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซ่อมแซมรถ

ในส่วนของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบ้านและบ้านเช่าด้วย จะลดหย่อนให้สำหรับกรณีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคมถึง 30 พฤศจิกายน 62 โดยจะลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาท

ส่วนมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมรถจะลดหย่อนได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคมถึง 30 พฤศจิกายน และจ่ายตามที่จ่ายจริงรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน 30,000 บาท โดยยังมีอีก 3 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขอยื่นลดหย่อนภาษี คือ ทรัพย์สินหรือลดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือรถยนต์ที่อยู่ในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผู้ที่จะขอลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้เช่าหรือผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

ส่วนกรณีรถ ผู้ขอลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้เช่ารถเท่านั้น กรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ไปแล้ว ถ้ามีมากกว่า 1 หลัง หรือ 1 คันให้รวมใบเสร็จมาแล้วขอลดหย่อนทีเดียว

ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายหลายหมื่นหลังก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซมโดยฝีมือของทหารช่าง ช่างอาชีวะ และประชาชน ซึ่งวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว และมีแนวโน้มดีขึ้น และจากนี้ไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาด เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาฟื้นฟูต่อไป
นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแผนงานที่เป็นไปตามกฏหมายและการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา