close

ครม.สัญจรเห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับข้อเสนอจากที่ประชุมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เสนอแผนพัฒนาโครงการ  11 จังหวัดภาคใต้ โดยกำหนดให้จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC:Southern Economic Corridor) หรือ SEC โดยมีแรงจูงใจต่อการลงทุนผ่านการส่งเสริมการลงทุนเหมือนกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใช้เงินเฟสแรก 12,000 ล้านบาท พัฒนาจุดเริ่มต้น ด้วยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวก  กิจกรรมขนส่งทาเรือ การขนส่งตามชายฝั่ง การพัฒนารถไฟทางคู่เส้นใหม่ชุมพร-ระนอง ให้เป็นเส้นทางไปสู่อันดามันเชื่อมกับฝั่งอ่าวไทย เชื่อมต่อกับประเทศเขตความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล (BIMSTEC) ประกอบด้วย บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา ไทย ท่าเรือน้ำลึก ท่าเรืออเนกประสงค์ จะส่งผลต่อการท่องเที่ยว ขนส่งสินค้าและการประมงร่วมกันมากขึ้น

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา