close

ครม. รับทราบ แผนป้องกันยาเสพติด 4 แผนหลัก

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561 เพื่อเป็นการเร่งรัดการป้องกันและแก้ไข ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเน้นจุดสำคัญ 3 ส่วนคือ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ซึ่งมี 4 แผนหลัก ประกอบด้วย

แผนที่ 1 จะเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก คือต้นทาง แก้ปัญหาแหล่งผลิต และการผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงปัญหาการนำเข้ามาในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการปิดล้อมพื้นที่ 3 เหลี่ยมทองคำ เพื่อสกัดกั้น ควบคุมและปราบปรามการผลิต และการค้า โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกัน 6 ประเทศ

แผนที่ 2 สกัดกั้นปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด คือกลางทาง เน้นในการแก้ไขปัญหาการลักลอบลำเลียงตามพื้นที่ชายแดน และเส้นทางภายในประเทศ รวมถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ เป้าหมายของแผนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างครบวงจร ลดอิทธิพลการค้ายาเสพติดในทุกระดับ ปราบปรามโครงข่ายอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ

แผนที่ 3 เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน คือปลายทาง มีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

แผนงานที่ 4 คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาเฉพาะ เป็นมาตรการพิเศษเพื่อยับยั้งไม่ให้ปัญหายาเสพติดขยายตัวออกไป โดยมี 3 มาตรการย่อย คือ 1.มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.มาตรการแก้ไขปัญหาเครือข่ายการค้าคนผิวสิ และ3.แผนการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่มีแนวโน้มกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งวันนี้จะมีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และให้หน่วยงานจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง และให้มีการกำกับติดตามดำเนินการตามแผนและรายงานอย่างเป็นระยะ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา