close

ครม. รับทราบแผนดำเนินงาน-มาตรการขับเคลื่อนส่งเสริมสินค้า GI ปี 62

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบมาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจำหน่ายสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) สำหรับปี 62 ตามการเสนอของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองสินค้า GI ของไทย ประกอบด้วย

1.การลงพื้นที่เพื่อให้จังหวัดยื่นคำขอทะเบียนสินค้า GI รวม 8 สินค้า ใน 7 จังหวัด เช่น เสื้อม่อฮ่อม จ.แพร่, โอ่งมังกร จ.ราชบุรี, พริกไทย จ.จันทบุรี, กระเทียม จ.ศรีสะเกษ, ลูกหยียะรัง จ.ปัตตานี เป็นต้น
2. การเร่งพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI อีก 16 คำขอภายในปีนี้ เช่น มะม่วงยายกล่ำ จ.นนทบุรี, ทุเรียนสาริกา จ.พังงา, กาแฟวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นต้น
3. การผลักดันให้สินค้า GI ที่มีศักยภาพยื่นคำขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศอีก 5 สินค้า ใน 2 ประเทศ  ได้แก่ ประเทศจีน ประกอบด้วย ทุเรียนปราจีนบุรี และมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี, ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นต้น
4. การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสินค้า GI ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสินค้า GI กับผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ ครม.เพื่อพิจารณาให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายจังหวัดไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดในทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้า GI ของไทย

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา