close

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ…

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ… ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 1.กำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดตาม หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ได้แก่

1.ประกาศนียบัตร เตรียมอาชีวศึกษา ในช่วงชั้นมัธยมต้น

2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ และให้ถือว่าสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดที่มีอยู่ก่อนวันที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ เป็นการจัดการเรียนการสอนตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้

นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 857,666,500 บาท ตามความเห็นของสำนักงานประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างฐานการพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรการเรียนการสอน

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา