close

ครม.มีมติรับข้อเสนอให้นครสวรรค์เป็นไบโอฮับ

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับข้อเสนอของภาคเอกชนในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (ไบโอ ฮับ) ตามที่ภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเสนอ พร้อมจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หลักในพื้นที่ เช่น ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง รองรับนโยบายส่งเสริมจังหวัดเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กลับไปพิจารณารายละเอียดเพื่อดำเนินการ

สำหรับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกถึง 2 แห่ง คือ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี และมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จึงขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผิวถนนทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนเขาชนกัน-มอตะแบก ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนคลองแม่ลาย-อุ้มผาง เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกห้วยขาแข้ง-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร รวมทั้งให้พัฒนาอุทยานเมืองเก่าพิจิตร จ.พิจิตรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ ยังขอให้กรมชลประทานศึกษาแนวคิดวางระบบท่อส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรของ จ.นครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนพืชอุตสาหกรรมชีวภาพ ขณะเดียวกันยังขอให้ปรับปรุงถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนแยกหางน้ำสาคร ถึง วัดหนองโพ ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร (กม.) ให้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร และปรับปรุงถนนสายรองแยกจากถนนสาย 3212 ผ่านวัดหนองดาราม ถึงคลองชลประทานเขาแก้วเพิ่มระยะทาง 3.5 กม. และถนนเลียบคลองชลประทานเขาแก้วจากสะพานหนองดาราม ถึงสะพานหนองโพ ระยะทาง 2 กม. เป็น 2 ช่องจราจร

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา