close

ข่าวดี!! ใครเรียนรด.ปีนี้ไว้ผมรองทรงได้

พล.ท.ปราการ ปทะวานิชผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เปิดเผยว่า จะมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่1-5 ใหม่ ที่จะใช้ในการเรียน การฝึก ร.ด.ทั้ง 3.1 แสนคนทั่วประเทศ โดยใช้ระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ Active Learning ให้ นศท. และครูฝึก มีส่วนร่วม และปรับการเรียนให้มีความทันสมัย โดยยังคงเน้นการมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำหรับ เรื่องทรงผมของนักศึกษาวิชาทหารนั้น พล.ท.ปราการ กล่าวว่า จะมีการผ่อนผัน และทดลอง ให้นักศึกษาวิชาทหารไว้ผมทรง รองทรงสูง เพื่อความเหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาวิชาทหาร ยังไม่เป็นทหารประจำการจากเดิมที่ตัดผมเกรียน ข้างขาว

ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ชาย ให้ไว้ผมรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ชาย ไว้ผมรองทรงความยาว ด้านหน้าไม่เกิน 7 เซนติเมตร โดยจะมีการประเมินผล ข้อดีข้อเสียต่างๆ รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาวิชาทหาร อาจารย์ ผู้กำกับ นศท.และผู้ปกครองด้วยในช่วงปลายปี

หลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มใช้ก.ค. 2562 ปรับลดสัดส่วนวิชาทหารจากเดิมร้อยละ 70 เหลือร้อยละ 55 และปรับเพิ่มวิชาทั่วไปจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 45 ซึ่งวิชาที่เพิ่มเข้ามา คือประวัติศาสตร์ชาติไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์, บทบาททหารกับความมั่นคง, ปฐมพยาบาล, บรรเทาสาธารณภัย, วิชาผู้นำ และจิตอาสา เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเวลาและเนื้อหา เนื่องจากบางวิชาสามารถนำไปเรียนรู้ในภาคสนาม เช่น วิชาอาวุธศึกษา รวมทั้งจะปรับกระบวนการเรียนการสอน ให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการค้นคว้า หาข้อมูล และแก้ปัญหาตามเงื่อนไขสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้การทำงานเป็นทีมและเชื่อมโยงการใช้สื่อโซเชียลในเชิงสร้างสรรค์

แต่ก็ยังคงกรอบการปฏิบัติเดิมของนักศึกษาวิชาทหาร และการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งจิตอาสาพระราชทาน รด.จิตสีขาว และ รด.จิตอาสา ภายใต้ 5 ภารกิจ คืองานเทิดทูนสถาบัน ช่วยเหลือสังคม บรรเทาสาธารณภัย สร้างการความรับรู้ผลงานของ คสช. และรัฐบาล และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งโครงการที่ริเริ่มใหม่ในปีนี้่คือ รด.จิตอาสาต้านยาเสพติด รด.ไซเบอร์ และ รด.ต้นแบบนวัตกรรม

นอกจากนี้ จะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยในการฝึกภายใต้การดูแลของครูฝึกที่ถูกพัฒนาศักยภาพขึ้นใหม่ โดยกองทัพบกจะประเมินผลอย่างต่อเนื่อง หลังเริ่มใช้่หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารใหม่ที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่การฝึกทั้งภาคปกติและภาคสนามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้

ที่มาข้อมูล:หน่วบบัญชาการรักษาดินแดน

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา