close

ข่าวดี!!ครม.รับทราบอุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลกแล้ว

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบอุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก  (UNESCO  Global Geoparks) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ
1.อุทยานธรณีสตูลได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO  Global Geoparks) แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 204 (204th Session of the Executive Board)  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ องค์การยูเนสโก  กรุงปารีส  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ทั้งนี้ อุทยานธรณีโลกเมื่อได้รับการจัดตั้งแล้วจะมีสถานะเป็นอุทยานธรณีโลก ภายในระยะเวลา 4 ปี หลังจากนั้น จะต้องได้รับการประเมินอุทยานธรณีโลกใหม่อีกครั้ง (Revalidation) เพื่อให้รักษาคุณสมบัติและคุณภาพของอุทยานธรณีโลก  โดยยูเนสโกจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการประเมินใหม่อีกครั้ง หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ [ประกอบด้วย หัวข้อธรณีวิทยาและภูมิประเทศ  (ขอบเขตอุทยานธรณีการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยามรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม)  โครงสร้างการบริหารจัดการการสื่อสาร  และการให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน] จะได้รับการต่ออายุเป็นอุทยานธรณีโลกอีก 4 ปี แต่หากไม่ผ่านการประเมินหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารอุทยานธรณีโลกต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนและข้อเสนอแนะของยูเนสโกให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดได้  จะถูกถอดถอนจากการเป็นอุทยานธรณีโลก

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา