close

กสร.ฝากนายจ้าง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 ส.ค.61 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 89,846 ราย เสียชีวิต 12 ราย และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนสลับฝนตก อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย และมักพบผู้ป่วย  ในสถานที่ปิด แออัด หรือมีคนอยู่หนาแน่น ดังนั้น กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้จัดมาตรการในการป้องกันโรคดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยการแนะนำให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค การตรวจคัดกรองลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย จุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามที่ต่าง ๆ เป็นต้น
“ สำหรับลูกจ้างที่ป่วยสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้สิทธิลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี อย่างไรก็ตามขอให้ลูกจ้างปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเรื่องการลาของสถานประกอบกิจการด้วย เช่น การแจ้งให้หัวหน้างานทราบ การแสดงใบรับรองแพทย์ในกรณีที่ลาป่วยติดต่อกันเกิน 3 วัน เป็นต้น ในกรณีที่พบว่ามีลูกจ้างป่วยนายจ้างควรให้ลูกจ้างลาพักเพื่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปยังลูกจ้างคนอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการได้ “

ที่มาข้อมูล:กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา