close

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ !!เผยแอลกอฮอล์ 70% (v/v) ใช้ฆ่าเชื้อวัณโรคได้ผลดี

   นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมีมากขึ้น การดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อหรือการติดต่อของโรคมีความสำคัญ ในท้องตลาดจึงมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในรูปแบบต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อการฆ่าเชื้อโรคจำหน่ายอย่างแพร่หลาย โดยมีความนิยมใช้ในครัวเรือน โรงเรียน โรงแรม รวมทั้งสถานพยาบาลหรือในห้องปฏิบัติการต่างๆ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีบทบาทในการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นสารสำคัญ

“ ดังนั้น สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงได้พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อวัณโรค ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน BS EN14348: 2005 และทำการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา พบว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% (v/v)  สามารถฆ่าเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis)  และฆ่าเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่นที่ก่อโรคได้ตามเกณฑ์กำหนด เมื่อทดสอบตามสภาวะมาตรฐาน คือ เชื้อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นาน 1 ชั่วโมง และเมื่อทดสอบที่ระยะเวลาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เพียง 1 นาที  พบว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% (v/v) ยังคงสามารถทำลายเชื้อวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบจึงทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

วิธีการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อวัณโรคตามมาตรฐานสากลนี้”

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อวัณโรคที่มีสารสำคัญชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย เป็นการขยายขอบข่ายความสามารถและการให้บริการของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและการเลือกใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ที่มาข้อมูล:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา