close

กยศ.เตรียมเงินกู้ยืม 3.4 หมื่นล้าน ขึ้นค่าครองชีพให้อีก 600 บาท

เพิ่มรายได้ขั้นต่ำ 3.6 แสน บาท/ปี ขึ้นค่าครองชีพให้อีก 600 บาท

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้บุตรหลานได้เรียน เพราะกองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนกู้ยืมเรียนแน่นอน โดยปีการศึกษา 63 ได้เตรียมเงิน 34,000 ล้านบาทเพื่อการกู้ยืม

นอกจากนี้ ยังได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมจากเดิมกำหนดรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี อีกทั้งยังได้เพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน โดยมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท/เดือน เป็น 1,800 บาท/เดือน ส่วนระดับการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท/เดือน เป็น 3,000 บาท/เดือน

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานนั้น ได้ให้สิทธิพิเศษกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 62-66 เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 0.5% ต่อปี ขณะที่ผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรีจะได้ส่วนลดเงินต้น 30% ส่วนผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษา ได้ส่วนลดเงินต้น 50% เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งป้อนกำลังคนในสายอาชีวะและสายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงาน

“กองทุนเตรียมงบประมาณให้กู้ยืม 34,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 61 เป็นต้นมา คาดว่า ในปีนี้จะมีผู้กู้ยืม 590,000 ราย และขณะนี้กองทุนได้เปิดระบบ e-Studentloan เพื่อให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมล่วงหน้าแล้วที่ www.studentloan.or.th หรือ Line@กยศ. หรือโทร.0-2016-4888”

สำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1.ยานยนต์แห่งอนาคต 2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5.แปรรูปอาหาร 6.หุ่นยนต์ 7.การบินและโลจิสติกส์ 8.เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9.ดิจิทัล และ 10.แพทย์ครบวงจร ส่วน 3 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 1.ระบบราง 2.พาณิชย์-นาวี และ 3.โลจิสติกส์.

 

ที่มา :thairath

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา