ครม. เห็บชอบ ปรับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ รับฟินเทค

04 มี.ค.
โฆษกรัฐบาล03

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม. ) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ… เพื่อปรับปรุงนิยามให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น สอดคล้องกับตลาดทุนยุคปัจจุบัน ทั้งฟินเทค การทดลองในกระบะทราย(Sand Box) การซื้อขายตราสารรูปแบบใหม่ รวมถึงกำหนดลักษณะต้องห้ามกรรมการบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล