ครม.เห็นชอบเรื่องสละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10 พ.ย.
ผู้สูงอายุ 2

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการสละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยสมัครใจ ในโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นเหรียญพระคลัง

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

เครดิตภาพ : moneyhub