ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

12 พ.ค.
02

เมื่อวันที 8 พฤษภาคม 2561  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพราะกำหนดให้จัดทำบัญชีมีมาตรฐานสากล ติดตามตรวจสอบเข้มงวดเหมือนกับสถาบันการเงิน ยกระดับสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นแหล่งทุนให้กับชาวบ้าน

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล