ครม.อนุมัติโครงการบ้านเช่าคนรายได้น้อยจ่ายเดือนละ1,400-2,400บาท

14 มิ.ย.
บ้านคนจน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติโครงการบ้านเช่าคนจน ตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี รวม 14 โครงการ 4,388 หน่วย ค่าเช่าไม่เกิน 2,400 ต่อเดือนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ครม. อนุมัติจัดทำโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย10 ปี พ.ศ.2559 -2568 และแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติปี2558-2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้มาตรฐานในตลาดได้ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 3-4 คน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท พ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี

โครงการนี้จะดำเนินการทั้งหมด 14 โครงการ รวม 4388 หน่วย เป็นโครงการในพื้นที่กทม. และปริมณฑล 1029 หน่วย และโครงการภูมิภาค จำนวน 3359 หน่วย รองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คน ลงทุนรวม 2,057 ล้านบาท โดยจะเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเต็มจำนวน พื้นที่ดำเนินการตั้งอยู่ในโครงการเคหะชุมชน หรือโครงการเมืองใหม่ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 11 โครงการ และโครงการบนที่ดินราชพัสดุในเขตเมืองอีก 3 โครงการ คิดอัตราค่าเช่าประมาณ 1,400-2,400 บาทต่อเดือน

สำหรับรูปแบบอาคารจะสูง 3-5 ชั้น 1 ห้องนอนขนาด 28 ตารางเมตร และจะมีการจัดสรรห้องพักร้อยละ10 ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการด้วย ซึ่งแผนนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 จำนวน 2,271 หน่วย และในปี 2562 อีก 1617 หน่วย นอกจากนี้ทางเลขาธิการนายกฯ เสนอว่า สำหรับคุณสมบัติผู้เช่าให้การเคหะใช้ฐานผู้มีรายได้น้อยตามการลงทะเบียนของกระทรวงการคลังเข้าไปร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งนายกฯระบุว่า อยากให้การดำเนินการเป็นไปในรูปแบบประชารัฐ และให้พิจาณาอาคารอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานมาปรับปรุงให้เป็นที่อยู่ของประชาชนต่อไป

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

เครดิตภาพ : dotproperty