ครม. อนุมัติมาตรการภาษีหนุนพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

10 มี.ค.
โฆษกรัฐบาล02

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คระรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีสนับสนุนนายจ้างที่จ่ายแก่ลูกจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายจริง คาดรัฐเสียรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล